Regulamin sklepu internetowego Gearlab.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.gearlab.pl, za pośrednictwem którego sprzedawane są Produkty dostępne w jego ofercie, prowadzony jest przez firmę Mediaboost Marcin Bogdański z siedzibą w Stefanówce 05-462 przy ulicy Bocianiej 8 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 8222058524, REGON: 147160333.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku aktualizacji Regulaminu, wiążąca dla Klienta jest wersja obowiązująca w dacie składania Zamówienia, co oznacza, że realizacja Zamówienia oraz usług posprzedażowych odbywać się będzie zgodnie z treścią Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dacie składania Zamówienia.

3. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.gearlab.pl, a w szczególności: zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego, warunki i zasady składania Zamówień oraz ich realizacji, zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego, a także, w przypadku Konsumentów: zasad realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady oraz prawa odstąpienia od Umowy.

4. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami jak i do Klientów będących Przedsiębiorcami, za wyjątkiem tych zapisów, z których treści jednoznacznie wynika, że kierowane są do określonej grupy Klientów.

5. Klient nie ma obowiązku akceptowania Regulaminu, jednakże brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia rejestrację konta oraz uniemożliwia złożenie przez Klienta Zamówienia.

6. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej www.gearlab.pl, a także pobrać go i wydrukować.

§ 2

Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Sklepie Internetowym, Sklepie – rozumie się przez to serwis internetowy dostępny pod adresem www.gearlab.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

b) Sprzedawcy – rozumie się przez to firmę Mediaboost Marcin Bogdański z siedzibą w Stefanówce 05-462 przy ulicy Bocianiej 8 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 8222058524, REGON: 147160333 właściciela sklepu gearlab oraz każdego z pracowników zatrudnionych w Sklepie Internetowym, działającego w jego imieniu i na jego rzecz;

c) Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonującą Zamówienia w Sklepie Internetowym;

d) Konsumencie - rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

e) Przedsiębiorcy - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

f) Umowie Sprzedaży, Umowie – rozumie się przez to umowę sprzedaży towarów lub usług zawieraną pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem z wykorzystaniem serwisu Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.gearlab.pl;

g) Produkcie, Towarze – rozumie się przez to rzeczy prezentowane w Sklepie Internetowym, objęte Umową Sprzedaży;

h) Zamówieniu – rozumie się przez to oświadczenie woli złożone przez Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

i) Ustawie o prawach konsumenta – rozumie się przez to ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);

j) Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – rozumie się przez to ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422);

k) Ustawie o ochronie danych osobowych – rozumie się przez to ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

l) Kodeksie cywilnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 380);

m) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

n) RODO - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§ 3

Postanowienia Ogólne

1. Sprzedawca stosuje pliki „cookies”. Działanie ich polega na zapisywaniu przez serwer Sprzedawcy na twardym dysku urządzenia końcowego Klienta informacji uzyskanej podczas korzystania ze strony internetowej Sprzedawcy. Pliki „cookies” umożliwiają poprawne działanie strony internetowej Sprzedawcy na urządzeniach końcowych Klientów i nie mają wpływu na ustawienia konfiguracyjne tych urządzeń, a także na ustawienia konfiguracyjne oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach. Korzystając z opcji przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym Klient ma możliwość wyłączenia plików „cookies”, co może jednak skutkować utrudnionym korzystaniem lub całkowitym uniemożliwieniem korzystania ze strony internetowej Sprzedawcy.

2. Informacje prezentowane na stronie Sklepu Internetowego lub - w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość - wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, w szczególności opis Towarów, ich parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie kierowane przez Sprzedawcę do Klientów zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru wolnego od wad.

§ 4

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz aby mieć możliwość korzystania z usług udostępnionych na stronie internetowej Sklepu, Klient musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

2. Telefoniczne złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga posiadania przez Klienta aktywnego numeru telefonicznego oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Klient ma możliwość rejestracji w Sklepie Internetowym w celu założenia konta Klienta. Konto może zostać usunięte przez Klienta (Rezygnacja z konta) w każdej chwili i bez podania przyczyny. Rezygnacja z konta odbywa się poprzez wysłanie do Sprzedawcy za pomocą poczty elektronicznej informacji o Rezygnacji z konta.

4. Rejestracja jest nieodpłatna i nie jest wymagana do złożenia Zamówienia w Sklepie.

5. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Klient powinien podać login i hasło w postaci znaków przez siebie ustalonych, co umożliwi dostęp do konta Klienta. Klient jest zobowiązany do zachowania loginu i hasła w tajemnicy i chronienia ich przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W każdej chwili Klient ma wgląd do swojego konta, może je poprawiać, aktualizować lub usunąć.

6. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

7. Sprzedawca może, ze skutkiem natychmiastowym, pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu;

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.

8. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi w ramach Sklepu, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, a w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

10. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania; w szczególności do korzystania przy użyciu określonego oprogramowania lub urządzeń;

c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) niepodejmowania jakichkolwiek czynności (w tym czynności informatycznych) mających na celu nieuprawnione wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym w szczególności danych innych Klientów;

e) niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści zamieszczanych przez Sprzedawcę, w tym podanych w ramach Sklepu cen lub opisów Produktów;

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;

g) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

h) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz przyjętymi zasadami współżycia społecznego i ustalonymi zwyczajami;

i) podawania w Zamówieniu i formularzach rejestracyjnych prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych wskazanych jako obowiązkowe dane Klienta;

j) aktualizowania wskazanych danych Klienta w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonywania usług oraz realizacji Zamówienia;

k) terminowej zapłaty ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów;

11. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną mogą być składane za pomocą poczty elektronicznej na adres bok@gearlab.pl lub pisemnie na adres siedziby 05-462 Stefanówka, ul. Bociania 8. Reklamacje, o których mowa w niniejszym ustępie, nie dotyczą reklamacji Produktu.

12. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, sprecyzowanego żądania Klienta oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim stanowią jedynie zalecenie i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

13. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuję niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych.

§ 5

Składanie Zamówień i zawarcie Umowy Sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.

2. Złożenie Zamówienia może nastąpić:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej,

b) telefonicznie,

c) za pomocą zarejestrowanego konta Klienta lub bezpośrednio przez stronę internetową Sklepu.

3. Zamówienia Towarów ze strony Sklepu Internetowego można dokonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pomocą zarejestrowanego konta Klienta lub bezpośrednio przez stronę internetową Sklepu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia telefoniczne można dokonywać w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00.

4. Osoba fizyczna składająca Zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Obowiązek posiadania pełnej zdolności do czynności prawnej dotyczy również reprezentantów i pełnomocników działających w imieniu Klienta. Złożenie zamówienia przez pełnomocnika osoby fizycznej, a także pełnomocnika lub reprezentanta osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że pełnomocnik lub reprezentant jest upoważniony do reprezentowania danego Klienta. Jeżeli pełnomocnictwo do działania w imieniu Klienta nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba składająca zamówienie jako organ osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy poza zakres swojego umocowania, będzie ona zobowiązana do zwrotu tego, co otrzymała od Sprzedającego, a także do naprawienia szkody, jaką Sprzedający poniesie przez to, że przyjmie zamówienie nie wiedząc o braku umocowania.

5. W celu dokonania zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.gearlab.pl, dokonać wyboru Produktu i postępować kolejno zgodnie z czynnościami technicznymi wyświetlanymi na stronie w formie komunikatów oraz wyświetlanych informacji. Wybór zamawianych Produktów odbywa się poprzez dodanie ich do koszyka.

6. W celu złożenia Zamówienia Klient musi podać dane oznaczane jako obowiązkowe. Podanie NIP-u firmy bądź NIP-u jednoosobowej działalności gospodarczej w procesie składania Zamówienia oznacza chęć dokonania Zamówienia jako Przedsiębiorca.

7. W trakcie składania Zamówienia, aż do naciśnięcia przycisku ,,Zamawiam i płacę’’ możliwa jest bezpłatna modyfikacja wprowadzonych danych, w tym również danych dotyczących samego Zamówienia, w szczególności ilości Produktów, a także zamiana Produktu na inny. Po naciśnięciu przycisku ,,Zamawiam i płacę’’ zmiana danych możliwa jest jedynie poprzez wysłanie maila na adres bok@gearlab.pl i może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

8. Zmiana adresu dostawy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, możliwa jest do chwili przekazania Towaru przewoźnikowi. Ewentualne dodatkowe koszty dostawy zostaną pobrane od Klienta w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta.

9. Po wprowadzeniu przez Klienta swoich danych oznaczonych jako niezbędne oraz dodaniu zamawianych Produktów do koszyka, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie to będzie zawierało następujące informacje:

a) nazwę oraz główne cechy każdego zamawianego Produktu;

b) wybraną metodę płatności;

c) jednostkową cenę każdego zamawianego Produktu uwzględniającą podatek VAT;

d) wybrany sposób dostawy;

e) koszt dostawy;

f) dodatkowe koszty, jeśli występują;

g) przewidywany czas realizacji dostawy;

h) całkowity koszt złożonego Zamówienia.

10. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu oraz jego zaakceptowanie. Ponadto koniecznym jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacja Zamówienia. W przypadku Klientów będących Konsumentami należy potwierdzić zapoznania się z pouczeniem o prawie do odstąpienia. Potwierdzenie, o których mowa powyżej, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiednich kratek znajdujących się na końcu Regulaminu.

11. Naciśnięcie na przycisk ,,Zamawiam i płacę’’ stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedającym Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

12. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej, zatytułowaną ,,Potwierdzenie zamówienia | Gearlab.pl’’, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

13. W przypadku zamiaru złożenia Zamówienia drogą telefoniczną lub bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą na adres: bok@gearlab.pl lub pod numerem telefonu +48 579 058 259.

14. Klienci będący Konsumentami, którzy wybrali formę złożenia zamówienia w formie telefonicznej, zostaną poinformowani przez Sprzedawcę co najmniej o:

a) danych identyfikujących Sprzedawcę;

b) miejscu, w którym mogą zapoznać się z Regulaminem oraz informacjami dotyczącymi prawa odstąpienia;

c) głównych cechach Produktu oraz o obowiązku zapłaty za złożone Zamówienie;

d) całkowitym koszcie złożonego Zamówienia.

15. Za zgodą Konsumenta pozostałe informacje zostaną utrwalone i przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w procesie składania Zamówienia.

16. Po złożeniu Zamówienia drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej, zostanie wysłana do Klienta wiadomość email zatytułowana ,,Potwierdzenie zamówienia”, zawierająca wszelkie istotne dane dotyczące Zamówienia.

17. Umowę traktuje się za zawartą z chwilą wysłania do Klienta wiadomości e-mail zatytułowanej ,,Potwierdzenie zamówienia’’.

18. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 6

Sposoby płatności, termin płatności, ceny

1. Ceny Produktów wskazane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości 23%, cła i inne.

2. Sprzedający odpowiada jedynie za ceny i opisy Produktów zamieszczone na jego stronie internetowej. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ceny oraz opis Produktu znajdujący się na stronach internetowych administrowanych przez podmioty od niego niezależne, w szczególności takie, jak porównywarki cenowe. Zaleca się każdorazowe sprawdzenie ceny oraz opisu Produktu bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego.

3. Sprzedawca oferuje Klientom następujące sposoby płatności:

a) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony na rzecz Mediaboost Marcin Bogdański z siedzibą w Stefanówce przy ulicy Bocianie 8 przez ING Bank Śląski o numerze: 90 1050 1894 1000 0091 4568 5039; płatność pobierana jest przez bank w chwili dokonania przelewu;

b) płatnością w systemie elektronicznym Przelewy24;

c) za pobraniem u kuriera płatność gotówką pobierana jest w chwili dostawy Towaru;

4. Do każdego wysłanego Zamówienia dołączana jest faktura VAT lub paragon (o ile faktura VAT nie została wybrana przez Klienta w chwili składania Zamówienia), które stanowią potwierdzenie sprzedaży oraz dowód własności.

5. Zamówiony Towar pozostaje własnością Sprzedającego do chwili dokonania zapłaty za Towar przez Klienta. Do chwili przeniesienia własności nie zezwala się na dalsze zbycie, wynajem, zastawienie, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przerabianie oraz na inne rozporządzenia i dokonywanie zmian w Towarze bez wyraźnego zezwolenia Sprzedającego.

§ 7

Realizacja zamówienia

1. Realizacja Zamówienia trwa nie więcej niż siedem dni roboczych i rozpoczyna się w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku wyboru płatności przelewem oraz w systemie płatności Przelewy24, rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje dopiero w chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy .

2. Termin realizacji Zamówienia, za które należności zostaną zaksięgowane po godzinie 11:00 wydłuża się o jeden dzień roboczy.

3. W przypadku wyboru płatności przelewem, w systemie Przelewy24 oraz za pobraniem, realizacja zamówienia zakończona zostaje wysyłką Zamówienia, która następuje w ciągu trzech dni roboczych (z zastrzeżeniem ust. 2) od chwili rozpoczęcia realizacji Zamówienia

§ 8

Dostawa

1. Dostawa Produktów ograniczona jest do dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej.

3. Całkowity koszt dostawy jest widoczny w podsumowaniu zamówienia po wybraniu formy dostawy i metody płatności.

4. Klient otrzymuje przesyłkę w okresie, na który składają się:

1. czas realizacji Zamówienia oraz

2. czas doręczania Produktu.

5. W przypadku braku możliwości dokonania dostawy na adres wskazany przez Klienta, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu wskazania przez niego alternatywnego adresu dostawy bądź anulowania Zamówienia.

6. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z ewentualnych opóźnień w dostawie lub w związku z podaniem przez Klienta będącego Przedsiębiorcą nieprawidłowych danych dla doręczenia Produktu.

7. Z chwilą dostarczenia Produktu do Klienta, przechodzi na niego ryzyko jego utraty lub uszkodzenia. Jeżeli dostarczenie Produktu jest opóźnione w wyniku naruszenia przez Klienta postanowień Umowy, ryzyko, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przechodzi na Klienta z chwilą, w której dostarczenie miałoby miejsce, gdyby do takiego naruszenia nie doszło. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Produktu od chwili przejścia ryzyka na Klienta.

8. Klient zobowiązany jest do zapewnienia odbioru Produktu bez zbędnej zwłoki i w rozsądnym terminie.

9. W sytuacji w której dostawa lub odbiór Produktu opóźnia się z powodu nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przez Klienta przesyłki, braku przyjęcia dostawy, braku odbioru produktu, po upływie 14 dni od dnia pierwszej próby doręczenia Produktu Sprzedawca jest uprawniony do wykonania jednej lub obu z następujących czynności:

a) naliczenia opłaty za magazynowanie Produktu oraz innych poniesionych i uzasadnionych kosztów;

b) odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym; w takim przypadku Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę uiszczoną w związku z zawarciem Umowy, pomniejszoną o kwotę uzasadnionych wydatków, w tym w szczególności kosztów związanych z próbą dostarczenia i zwrotu Produktu oraz opłat za magazynowanie.

10. Uprawnienia wymienione w ust. 10 nie pozbawiają Sprzedawcy prawa do skorzystania z innych przysługujących mu praw lub środków prawnych.

§ 9

Prawo odstąpienia od Umowy przez Klienta będącego Konsumentem


1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od zwartej na odległość Umowy, bez podawania przyczyny, na zasadach opisanych w Ustawie o prawach konsumenta. Termin do odstąpienia od Umowy rozpoczyna bieg od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

2. Termin uważa się za zachowany, jeżeli w ciągu 14 dni od dnia zdarzenia opisanego w ust. 1 Klient dostarczy Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.

3. Oświadczenie może zostać wysłane na adres siedziby Sprzedawcy tj. Mediaboost Marcin Bogdański z siedzibą w Stefanówce przy ul. Bocianiej 8 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@gearlab.pl.

4. Klient może skorzystać z dostępnego wzoru formularza odstąpienia, który stanowi załącznik do Regulaminu (uwidoczniony na ostatniej stronie Regulaminu). Skorzystanie z udostępnionego wzoru Regulaminu nie jest obowiązkowe.

5. W przypadku gdy Klient prześle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta Umowę uważa się za nie zawartą.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Jeżeli Klient skorzystał z Towaru w sposób, który wykracza poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, ponosi w wyniku tego odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącego przedmiotem Umowy.

11. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. W takim przypadku Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

§ 10

Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługujące Klientowi będącemu Konsumentem

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail: bok@gearlab.pl.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni kalendarzowych. W razie braku ustosunkowania się Sprzedawcy do złożonej reklamacji, poczytuje się, że Sprzedawca uznał reklamację.

4. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o jego dostarczenie na adres siedziby Sprzedawcy. Koszty dostarczenia Towaru ponosi Sprzedawca. Dostarczenie Towaru nie ma wpływu na bieg terminu wskazanego w ust. 3 oraz nie narusza prawa Klienta do żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Towaru i ponownego jego zamontowania po usunięciu wady lub wymianie na wolny od wad.

5. Klient, w razie stwierdzenia, że Towar ma wady, jest uprawniony do złożenia oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny bądź złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę, albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi jego wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, Sprzedawcy nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

6. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę rozwiązania żądać wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do stanu zgodnego z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również: żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, żądać usunięcia wady.

9. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

10. Koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedawca.

11. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta wadliwy Towar w przypadku jego wymiany na wolny od wad lub odstąpienia od Umowy.

12. Sprzedawca jest zobowiązany ustosunkować się do złożonego przez Klienta oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, żądania wymiany Towaru na wolną od wad lub żądania usunięcia wady, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania tego oświadczenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

13. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od chwili wydania Towaru Klientowi.

14. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej, niż przed upływem dwóch lat od chwili wydania Towaru Konsumentowi.

15. W przypadku dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi, termin do wykonania innych uprawnień przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Postanowienie to odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

16. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza możliwości wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

§ 11

Gwarancja

1. Sprzedawane Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.

2. W wypadku Produktów objętych gwarancją, informacja na temat jej istnienia i treści jest każdorazowo zamieszczana na stronie internetowej Sklepu.

3. Uprawnienia wynikające z gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej Sklepu. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z warunkami tam opisanymi

§ 12

Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają charakter jedynie informacyjny.

2. Klienci mają prawo, na zasadach dobrowolności, do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów.

3. Sprzedawca nie ma obowiązku korzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów.

4. Klienci będący Konsumentami mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów to: www.uokik.gov.pl

5. Klienci będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z internetowej platformy systemu rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami (platforma ODR). Platforma ta dostępna jest pod adresem internetowym ec.europa.eu/consumers/odr i stanowi unijną wielojęzyczną stronę internetową dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

1. Sprzedawcy przysługuje w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Klientowi w związku z wykonaniem prawa odstąpienia przez Sprzedawcę, nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności wobec Klientów będących Przedsiębiorcami, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo w części, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.

3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

6. W wypadku Umów o świadczenie usług Sprzedawca może wypowiedzieć Klientom nie będącym Konsumentami umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie im oświadczenia w dowolnej formie.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą, bez względu na jej podstawę prawną ulega ograniczeniu – w stosunku do pojedynczego roszczenia, jak i wszelkie roszczeń łącznie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą jedynie za normalne następstwa powstałe w wyniku szkody, a więc takie, które można było przewidzieć w momencie zawarcia Umowy. Sprzedawca nie ponosi wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany Regulaminu w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami w każdym czasie, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

§ 14

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma Mediaboost Marcin Bogdański.

2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych jak i innymi właściwymi przepisami prawa.

3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za realizację płatności, dostawę zakupionych towarów do Klienta oraz - w przypadku zakupów na raty - instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

4. Administrator danych osobowych przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania lub siedziby (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj).

5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz zawieranie Umów Sprzedaży i związane z tym podanie danych osobowych, jest dobrowolne. Klient, który nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób i w celu określonym Regulaminie, powinien powstrzymać się od korzystania ze Sklepu Internetowego, ponieważ złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie przez Administratora wskazanego w ust. 1 danych osobowych podanych w formularzu Zamówienia i na stronie rejestracyjnej www.gearlab.pl. zgodnie z przepisami zawartymi w RODO.

6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w Polityce prywatności Sklepu internetowego.

a) podczas składania Zamówienia, do naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”, Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta;

b) weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail adres: bok@gearlab.pl

c) Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie, w ramach udostępnionych opcji.

7. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a) podczas składania Zamówienia, do naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”, Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta;

b) weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail adres: bok@gearlab.pl

c) Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie, w ramach udostępnionych opcji.

8. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania Klientowi przez Sprzedawcę treści zawieranej Umowy:

a) utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści tej Umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu;

b) treść zawieranej Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

9. Dane osobowe Klientów są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

10. Dane osobowe Klientów są przechowywane, zabezpieczone i chronione zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i nie są przekazywane, odsprzedawane, użyczane ani w jakikolwiek inny sposób udostępniane innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym do tego organom na zasadach określonych w przepisach obowiązującego prawa.

11. Kupującemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania przez Sprzedającego.

§ 15

Postanowienia dodatkowe

1. Sprzedawca jest właścicielem praw majątkowych, a także praw intelektualnych do logotypu, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także treści pisemnych i wizualnych na nich zamieszczanych. Wyjątek stanowią treści służące prezentacji Towarów, do których prawa autorskie są własnością podmiotów trzecich. Korzystanie ze wszystkich treści zawartych na stronie internetowej Sklepu może przebiegać tylko w sposób zgodny z Regulaminem, a publikowanie ich w jakiejkolwiek formie i nośniku wymaga pisemnej zgody Sprzedawcy.

2. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania, nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient ponownie akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie są możliwe. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują swoją skuteczność

4. Nagłówki w Regulaminie zostały zamieszczone jedynie dla zapewnienia przejrzystości tekstu i nie należy ich brać pod uwagę przy interpretowaniu Regulaminu.

5. Wyrażenia w liczbie pojedynczej odnoszą się, jeśli wynika to z kontekstu, także do liczby mnogiej i odwrotnie.

6. Wszelkie odniesienia do przepisu prawa stanowią odniesienia do danego przepisu ze zmianami, jak również do jakichkolwiek rozporządzeń, zarządzeń i innych aktów wykonawczych wydanych na podstawie danego aktu prawnego.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów, które nie zostały rozwiązane polubownie, powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.).

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa; dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. z Klientami będącymi Konsumentami - przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. z Klientami będącymi Konsumentami - przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.);Załącznik do Regulaminu- wzór formularza o odstąpieniu od Umowy:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data